Zapraszamy do kontaktu: +48 602 669 615 lub velostat@wp.pl

Niesamowite przygody czekają na Ciebie w naszych grach - Ice Casino

Chiptuning w VelostatChiptuning

W Velostat mo¿esz przeprowadziæ profesjonalny chiptuning, znajduj±c najlepszy kompromis miêdzy Twoimi oczekiwaniami, a faktycznymi mo¿liwo¶ciami drzemi±cymi w podzespo³ach auta. Dokonamy obiektywnych pomiarów osi±gów oraz parametrów jakie auto uzyska po przeprowadzeniu tuningu.

Dorabianie kluczyków samochodowych w VelostatDorabianie kluczyków

Zgubi³e¶ lub ukradli Ci kluczyki? W firmie Velostat mo¿emy zaprogramowaæ i dopasowaæ kluczyki do istniej±cego uk³adu immobiliser'a auta. Oferujemy równie¿ adaptacje dodatkowych kluczyków do samochodów. Mo¿liwe jest tak¿e spersonalizowane wkodowanie kluczy do modu³u komfortu w autach koncernu VW.

Naprawa systemów SRS Airbag w VelostatNaprawa SRS Airbag

Us³ugi wykonujemy z wykorzystaniem profesjonalnego sprzêtu serwisowego z wykorzystaniem fabrycznych z³±czy diagnostycznych oraz dedykowanych programatorów pamiêci i specjalistycznego oprogramowania. U nas mo¿esz naprawiæ licznik, Airbagi, wszelkie sterowniki, caraudio i wiele innych.

Ró¿norodno¶æ Naszej oferty

Szeroka gama oferty Velostat

Czym siê zajmujemy?

Programowanie liczników elektronicznych

Programowanie modu³ów airbag

Programowanie radioodbiorników samochodowych

Naprawa modu³ów sterowania silnikiem

Usuwanie wpisów zdarzenia wypadku

Zmiana oprogramowania u¿ywanego komputera

Co naprawiamy?

Usterki powsta³e podczas roz³±czenia akumulatora

Przek³amania licznika przebiegu

B³êdne wskazania poziomu paliwa

B³êdne wskazania temperatury p³ynów

Uszkodzenia zwi±zane z pod³±czaniem audio

Nieuzasadnione pulsowanie kontrolek

Gdzie Nas znale¼æ?

Nasz± dzia³alno¶æ prowadzimy na terenie Dolnego ¦l±ska. Warsztat centralny zlokalizowany jest w Legnicy.

Velostat Leszek Lisik

ul. Przemkowska 6
59-220 Legnica

Leszek Lisik Velostat © 2012. Wykonanie RASK.